Login
BBGV HANOI

Jakki Lydall
Executive Director

Bich Tran
Office Manager

My Chi
Admin Assistant

Thu Hoai
BBGV Manager Hanoi
Recent Gallery Pictures

Community ›› Charitable Programme Application Form

The BBGV Charitable Programme  | APPLICATION FORM
Dự án từ thiện của BBGV  | Đơn đăng ký

 

APPLICATION FORM   CLICK HERE


Date Submitted: _____________________ Ngày đăng ký: _____________________
Date Received: ____________________ Ngày nhận: _____________________


a) PROJECT SUMMARY AND CONTACT DETAILS / TỔNG QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ NHỮNG CHI TIẾT LIÊN LẠC  

 

Project Title/ Tên dự án

 

 

 

Project Location/ Địa điểm dự án

 

 

 

Name of Organisation Proposing the Project/ Tên tổ chức đề xuất sự án

 

 

 

Name or Names of Persons Responsible for the Project/ Người đại diện chịu trách nhiệm cho dự án

 

Contact Person /Người liên lạc

 

Address/ Địa chỉ

 

Postal Code/ Mã bưu điện

 

Telephone Number/ Điện thoại

 

Fax Number/ Fax

 

Email Address/ Địa chỉ email

 

Project Status/ Tình trạng dự án

 

 

(New or continuation of existing)/ Dự án mới hay dự án đang thực hiện

Funding Sought/ Tìm kiếm nguồn quỹ

 

Total Cost of Project/ Tổng chi phí dự án

 

Amount Requested/ Tổng số tiền được yêu cầu

 

Total Amount of Counterpart funding
(e.g.: by provincial authorities & other sources)/ Tổng số tiền của quỹ tương ứng (Vd: từ chính quyền hay từ những nguồn hỗ trợ khác)

 

 

Name of other Contributing Funding Organisations (if any)/ Tên của những tổ chức khác đóng góp cho quỹ này (nếu có)

 

 

 

b) DETAILED REPORT/ BÁO CÁO CHI TIẾT 

 

1. The Project Location/ Địa điểm dự án  

Briefly describe the area, the specific location of the Project and any special features including the main sources of employment and per capita income.
(Mô tả ngắn gọn khu vực, vị trí cụ thể của dự án và những đặc tính đặc biệt bao gồm như nguồn nhân công chính và thu nhập theo đầu người.)

 

 

 

2. The Problem/ Khó khăn. 

Briefly describe the history of the Project, why the funds are needed now and how they would contribute to development in your area?
(Miêu tả ngắn gọn lịch sử của dự án, tại sao bây giờ quỹ này cần được quyên góp và chúng đóng góp cho sự phát triển trong khu vực của bạn như thế nào?)

 

 

3. The Proposed Solution/ Mục tiêu giải quyết. 

Briefly explain what you plan to do to overcome the problem. Include as much detail as possible about the implementation of the Project and why you think it will help (attach additional pages if more space is necessary).
Giải thích ngắn gọn bạn lên kế hoạch như thế nào để vượt qua khó khăn. Nêu rõ càng nhiều chi tiết càng tốt về việc triển khai dự án và tại sao bạn nghĩ nó có thể giúp được. (có thể đính kèm thêm những tài liệu nếu bạn cần nhiều khoản trống hơn )

 

 

4. Who Will Undertake the Project?/ Ai sẽ là người đảm nhiệm dự án? 

Explain who would take responsibility for managing the Project and who would undertake it, including details of how they are qualified to do this work and any previous experience they have.
(Giải thích ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc quản lý dự án và ai đảm nhiệm nó, bao gồm những chi tiết chứng tỏ họ có khả năng thực hiện công việc này và những kinh nghiệm trước đây của họ.)

 

 

5. Who will benefit from the Project?/ Ai sẽ được hưởng lợi từ dự án? 

The Project should benefit a particular community or group. Please describe the characteristics of this community or group, and how the Project will help its members.
(Dự án phải mang lại lợi ích cho một cộng đồng hay một nhóm đặc biệt. Vui lòng mô tả chi tiết những đặc tính của cộng đồng hay nhóm này, và dự án sẽ hỗ trợ những đối tượng này như thế nào.

 

 

6. The total cost of the Project and total funding sought from the BBGV./ Tổng kinh phí của dự án và tổng quỹ tài trợ xin từ BBGV. 

Please attach a sample budget and quotations if available. The cost of the Project should be broken down into clearly defined categories such as equipment, labour, materials, and transport. Equipment to be purchased should be itemised and individually costed.
(Vui lòng kèm theo một bản ngân sách và báo giá nếu có. Chi phí của dự án phải được ước tính rõ ràng theo từng hạng mục như: thiết bị, nhân công, vật liệu, và vận chuyển. Thiết bị được mua nên chia theo từng mục và tính chi phí một cách riêng lẻ.)

 

 

7. What contribution, if any, will be provided by the applicant?/ Người làm đơn này sẽ đóng góp những gì?(nếu có)  

For example funds, labour or materials./ Vd: hiện kim, nhân công hoặc hiện vật.

 

 

8. What contribution, if any, will be provided by other sources?/ Sự đóng góp từ những nguồn khác?(nếu có) 

Please list the names of the contributing organisations and the precise amount each will provide, and any amount already provided. Attach any letters or documents confirming past and/or future the contributions from other sources. Please also indicate if other sources have been contacted but not yet confirmed.
(Vui lòng liệt kê tên của những tổ chức đóng góp và khoản đóng góp đã và sẽ nhận được. Có thể đính kèm những lá thư hoặc tài liệu được xác nhận đóng góp trong quá khứ và/hoặc trong tương lai của những tổ chức khác. Vui lòng nêu rõ những tổ chức khác mà bạn đang liên lạc nhưng chưa được duyệt.)

 

 

9. Approximately how long will the Project take to complete?/ Ước tính thời gian bao lâu sẽ hoàn thành sự án?

 

 

10. Who will be responsible for looking after the completed Project?/ Ai sẽ chịu trách nhiệm theo dõi sau khi dự án đã hoàn tất?

Organisation/ Tên tổ chức

 

Contact Name/ Tên người liên lạc

 

Address/ Địa chỉ

 

Telephone Number/ Điện thoại

 

Fax Number/ Fax

 

Email Address/ Địa chỉ email

 

 

11. Additional Information/ Thông tin bổ sung 

“Please provide any further information you consider helpful (attach additional pages if necessary.)
“Vui lòng cung cấp bất kỳ thông tin nào bạn cho là có ích (đính kèm theo phụ lục nếu cần thiết)

“Note: the BBGV would welcome any photographs, maps and sketches that you may be able to include to help explain the Project.
Lưu ý: BBGV rất hoan nghênh nếu bạn có thể gửi kèm theo hình ảnh, bản đồ và bản vẽ minh hoạ để giải thích rõ hơn về dự án này.

  
  Content Copyright © 2002-2010 by BBGV - British Business Group Vietnam Copyright © 2002-2010