Login
BBGV HCMC
BBGV HANOI

Jakki Lydall
Executive Director

Bich Tran
Office Manager

My Chi
Admin Assistant

Thu Hoai
BBGV Manager Hanoi
Recent Gallery Pictures

Community

 

The BBGV HCMC Chapter |  SOCIAL CHARTER

 

BBGV Charity Policy


Since its establishment in 1998, the BBGV has been active in organising charitable events with the aim of raising money to support charitable projects for the direct benefit of the Vietnamese people.  
Từ khi được thành lập vào năm 1998 đến nay, BBGV đã rất năng động trong việc tổ chức các chương trình từ thiện với mục đích gây quỹ hỗ trợ những dự án từ thiện đem lại lợi ích cho người dân Việt Nam.

                          

The BBGV contributes to projects which cover a broad spectrum of charitable fields. We give priority to projects which meet with the needs of disadvantaged children and the elderly. We are particularly interested in supporting the following:
BBGV đóng góp cho những dự án từ thiện trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi ưu tiên cho những dự án như giúp đỡ những trẻ em và người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, chúng tôi quan tâm hỗ trợ những dự án sau:


       Health care / Chăm sóc sức khoẻ
       Education / Giáo dục
       Vocational Training / Dạy nghề, đào tạo
       People with disabilities / Người tàn tật
       Wildlife / Động vật hoang dã.

The BBGV will not contribute towards the following / BBGV sẽ không hỗ trợ cho các khoảng chi phí sau:

       Local and or international travel costs / Chi phí đi lại trong và ngoài nước
       Staff salaries / Lương nhân viên
       A project that would collapse without continued support from the BBGV /
         Dự án sẽ không được thực hiện nếu không đuợc tiếp tục hỗ trợ từ BBGV.
       Non project related administrative costs / Những chi phí quản lí không liên quan đến dự án
       Overseas scholarships / Học bổng du học


Selection Criteria
Tiêu chuẩn lựa chọn


1. Within the spectrum of charitable activities described above we look for organisations that have a demonstrated ability to use our money effectively and well. We need to be confident that the charity has the capacity to produce positive results.  
Chúng tôi đang tìm kiếm những tổ chức có thể chứng tỏ khả năng sẽ sử dụng nguồn vốn của chúng tôi một các hiệu quả, đem lại kết quả tốt cho dự án thuộc lĩnh vực mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cần phải tin chắc rằng tổ chức đó có thể làm nên những kết quả tích cực.


2. The charity identifies a clear need or problem that BBGV funding will be able to help alleviate or solve and makes clear who will benefit.  
Các tổ chức từ thiện phải nêu rõ nhu cầu hoặc các khó khăn mà quỹ tài trợ của BBGV có thể giúp được, và đồng thời nêu rõ đối tượng được thụ hưởng.


3. We expect the beneficiary organisation to find additional funding from its own resources or from other organisations, ie other than for a very small project the BBGV does not fund the project in full.  
Chúng tôi mong chờ tổ chức thụ hưởng sẽ tự tìm các nguồn quỹ hỗ trợ từ các tổ chức khác hơn là những dự án nhỏ mà BBGV không gây quỹ.


4. Being small and underfunded are not criteria for selection. Equally, nor would we exclude a charity just because it is large and successful.  
Các dự án nhỏ và chưa được tài trợ sẽ không đạt tiêu chuẩn để chúng tôi lựa chọn. Để đảm bảo sự công bằng, chúng tôi cũng không loại trừ dự án nếu chỉ vì chúng lớn và thành công.


5. We do, however, look particularly favourably on small organisations that have shown an ability to deliver good results but which are held back by a shortage of funds.  
Tuy nhiên chúng tôi chú ý đặc biệt đến các tổ chức nhỏ nhưng chứng minh được có khả năng sử dụng tốt nguồn trợ cấp.


Geographical Coverage
Về mặt địa lý


AS a nationwide organisation the BBGV supports charities throughout Vietnam. We do, however, need to retain oversight of our funds and their use. Therefore although we are willing to support projects in remote areas we do need to resolve the practical issues of monitoring involved in such locations.  
Là một tổ chức toàn quốc, BBGV hỗ trợ những dự án từ thiện xuyên suốt Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi cần ghi lại báo cáo những quỹ tiền của chúng tôi và cách họ sử dụng. Do đó, mặc dù chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ những dự án ở vùng nông thôn nhưng chúng tôi cần qu‎yết định kiểm tra những vấn đề thực tế có liên quan đến những nơi này.


If you are interested in learning more about the charity and social activities of the BBGV, please contact Mrs Jakki Lydall or Le Bich Tran or Nguyen Thi My Chi on :
Tel: +84 (8) 3829 8430; Fax: +84 (8) 3822 5172;

Email address: [email protected] ;   [email protected] ;   [email protected]


  Content Copyright © 2002-2010 by BBGV - British Business Group Vietnam Copyright © 2002-2010