BỘ PHẬN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

TẦM NHÌN 

Tầm nhìn của chính phủ Anh: Đến năm 2017, một mạng lưới hợp tác kinh doanh toàn cầu bền vững  cung cấp các dịch vụ B2B cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của UK sẽ được xây dựng.

– Việt Nam & Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc (BBGV): 41 thị trường chính, trong đó có Việt Nam, được xác định là đối tác của chúng tôi. BBGV được mời để thành lập và điều hành Bộ phận Xúc tiến thương mại tại Việt Nam.

MỤC TIÊU

Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Anh Quốc thực hiện thành công các hoạt động thương mại tại Việt Nam.

ĐỐI TÁC

– Bộ Ngoại thương Anh Quốc
– Phòng thương mại Anh Quốc
– Phòng thương mại Anh Quốc tại khu vực

NATIONAL CORPORATE SPONSORS

Platinum


Diamond


Gold


Silver


In-kind Silver


Preferred Airline


X